خود را بشناسید

شناخت نقاط قوت و ضعف هر شخصی به کیفیت تصمیم گیری های او در زندگی و کار بسیار کمک می کند…

انسان در زندگی خود بارها بر سر دوراهی هایی قرار می گیرد. قطعا پیش آمده است که در تشخیص درست مسیر دچار تردید شده باشید. در این لحظه بهترین تصمیم از روی حقیقت درونی خودتان سرچشمه می گیرد. ببینید کدام تصمیم به هویت و اصالت شما نزدیکتر است. اگر در سمت مقابل تمام دنیا را ایستاده در برابر خود دیدید، بازهم بهترین تصمیم همانی است که از درون شما برامده…

باید با حقیقت درون خود صداقت داشت، آنرا شناخت و پیشرفت کرد… در مسیر زندگی بارها موانعی بر سر راه ما قرار می گیرند که ما را بر سر دوراهی تغییر شرایط یا تغییر خود قرار می دهند… اما نکته اینجاست که باید درک کنیم کدام تغییر در مسیر کمال اصلی ما است. اگر شرایط به ما نشان می دهند که انسان مغروری هستیم باید خود را اصلاح کنیم. اما اگر تغییر وجودی ما در مسیر اصلاح درونی ما نیست نباید تصور کنیم که می توانیم حقیقت خود را تغییر دهیم… به عبارتی باید از وجود الماس ساخت و آن را حفظ کرد…

خود شناسی و پایداری بر خود حقیقی از چند زاویه مختلف:

  • شما هیچ وقت نمیتوانید ذات حقیقی و درونی خود را تغییر بدهید. پس وقت خودتان را با جملاتی از این قبیل که من دیگه این کار یا آن کار را نمی کنم هدر ندهید. اگر مهربان هستید نمیتوانید مهربانی را از خود دور کنید. دیر یا زود به خصلت خود بازمیگردید. به جای آن مهر خود را با مدیریت بهتری به دیگران تقدیم کنید. به عبارتی اگر به دلایل غیر از مسیر رشد خودتان تغییر کنید فقط در حال از دست دادن زمان هستید.چون مجددا باید از همین نقطه به سمت درست حرکت کنید.
  • شما در مسیر زندگی خود دایما در حال تغییر هستید. انسان فقط در یک مسیر می تواند تغییر کند : مسیر رشد و کمال و یا تغییر برای دیگران… این تغییر برای دیگران می تواند به دلایل مختلفی صورت بگیرد مانند : علاقه ، حسادت ، بخل و… در شما و یا عوامل بیرونی برای شما باشدعوامل بسیار دیگری باشد. شاید از ذکر شدن گزینه علاقه تعجب کرده باشید ولی دلایل مثبت و منفی بسیار وجود دارند که شما را قانع کنند که از حقیقت خودتان بگذرید. نکته اینجاست که تا زمانی که خودتان نباشید نمی توانید یک علاقه مند حقیقی باشید… در مسیر کمال خود تغییر کنید نه چیز دیگری هرچقدر هم که از نظر ظاهری مثبت و یا منفی
  • تغییر برای دیگران یعنی دور شدن از خود. جمله ای را به خودتان بارها بگویید :” تمام هستی اگر بخواهند که تو باشند نمی توانند، اما تو کافی ست فقط خودت باشی” ما انسان ها همگی مانند چرخ دنده های یک ساعت عظیم هستی تنها زمانی که در جایگاه خود قرار بگیریم میتوانیم دنیا را به جای بهتری تبدیل کنیم.
  • قانونی نا نوشته هست که می گوید : “دیگرانی که به شما در زمان پایداری بر مسیرتان، توجهی نکرده اند به سمت شما در جایگاه جدید جذب می شوند.” این اتفاق دلایل گوناگونی دارد دیگران را قضاوت نکنید بسته به موقعیت جدید آگاهانه ارتباط خود با آنها را بسنجید.

حرفه ای بودن ممکن نمی شود، مگر با انسجام و باور درونی…

کپی رایت - powered by folotweb